‹ назадначало 14.12.2016
 

Запознаване учениците със ЗБПП


На 08 декември 2016г. секретарят на МКБППМН – Айтос Мария Костова, по покана на председателя на Районен съд – Айтос г-жа Мария Дучева, взе участие в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, като в рамките на един учебен час учениците от 12ти клас, бяха запознати с правораздавателната система, касаеща малолетните и непълнолетните.

Съдия Дучева разясни, че малолетните и непълнолетие не могат да бъдат съдени по Наказателния кодекс, но това не означава, че не трябва да носят отговорност за своите действия. Точно в такива ситуации се прилага Закона за борба с противообществените провя. Г-жа Костова подробно обясни как и от къде могат да се получат сигнали, че непълнолетното или малолетно лице  е нарушило закона, както  и какви са следващите действия, които се предприемат след получаването на сигнала или преписката. След процедурата по образуването на Възпитателното дело, на учениците бе разяснено протичането на самото заседание, както и мерките по ЗБППМН, които могат да бъдат наложени на малолетния/непълнолетния. Най-голямо внимание, бе отделено на най-тежките мерки, които са настаняване в Социално-педагогически интернат и настаняване във Възпитателно училище интернат, които задължително се налагат от Съда, по предложение на МКБППМН, когато е доказано, че наложените преди това по-леки мерки, не могат да доводът до промяна в поведението, желанията и навиците на лицето.

Съдия Дучева сподели, че в своята практика има такъв случай с непълнолетно лице от община Руен, за което само за няколко месеца са получени 13-14 преписки и въпреки налаганите мерки по ЗБППМН, момчето в 8-ми клас продължава да извършва кражби и спира да посещава училище. В хода на разглежданото дело в съда, на което присъства и родител на момчето, става ясно, че непълнолетния не желае да зачита правовия ред и родителят също е бил на мнение, че настаняването в СПИ ще бъде гаранция за завършване на образованието му и за придобиване на допълнителна квалификация.

От община Айтос също има непълнолетно лице настанено в СПИ и неговият престой там само затвърждава убеждението, че това е абсолютно крайна мярка, която се налага след като предходните мерки от ЗБППМН не могат да осъществят корекционно-възпитателната си функция и след изричното съгласие на родителя.

На срещата с учениците присъства и г-жа Доротея Николова социален работник в отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”, която обясни мерките по закрила на малолетните и непълнолетните, които се оказват по Закона за закрила на детето и Закона за домашно насилие.

Проведеният час премина с голям интерес от страна на учениците, които внимателно слушаха специалистите и задаваха адекватни въпроси по теми направили им впечатление по време на часа.

 Галерия