‹ назадначало 25.04.2018
 

Община Айтос набира предложения за членове на Съвета на децата


 Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. 

Желаещите да кандидатстват трябва да бъдат на възраст до 18 години.
Кандидатстването става в следните направления:
1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Формуляр за кандидатстване.
2. Мотивационно писмо.
3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите се подават в Община Айтос, дирекция КОВЗС, ул. "Васил Левски" 5. Те трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на официалния сайт на община Айтос. 

Срок за подаване на документите: до 24 май 2018 г.
Комисия, назначена от Кмета на община Айтос, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение в срок до 30 май 2018 г. 
До 15 юни 2018 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

За повече информация – Мария Костова секретар на МКБППМН - Айтос , 
тел. 0898 55 34 92

 

 Файлове