‹ назадначало 22.11.2017
 

Конкурс : ”СПИН - през моите очи”


ОБЩИНА АЙТОС

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

 

 ОРГАНИЗИРА КОНКУРС

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:

 

”СПИН - през моите очи”

 

 Общи положения:

 Конкурсът за мултимедийна или чрез постери презентация се организира по повод 1 декември – Световен ден за борба със СПИН.

Цели:

- Да се даде възможност на учениците, чрез средствата на информационните и комуникационни технологии, да покажат знания, информираност, умения и компетентност.

- Повишаване знанията на учениците по отношение на СПИН, както и представяне на тяхното оригинално и новаторско виждане.

- Предизвикване на дискусия сред учениците за начините за справяне, предпазване и предотвратяване на разпространението на СПИН.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от 7 до 12 клас.

 Участието с мултимедийни или чрез постер презентации може да бъде индивидуално или в екип.

Броят и съставът на екипа са без ограничение, т.е. презентацията може да е от няколко ученика или от името на целия клас. Желателно е  групата да има ръководител (класен ръководител, медицинско лице, психолог или педагогически съветник), който също да бъде посочен. Задължително е да има посочен клас, име и телефон на участника или поне на един от екипа.

За изработването на презентацията да се използва Power Point и да съдържа не повече от 15 слайда.

Дизайнът на презентацията трябва да е авторски. Предимство ще имат презентациите в които учениците проявят оригинално мислене, творчество и фантазия.

Срок за представяне на презентациите: до 29.11.2017г. презентациите трябва да бъдат предадени на секретаря на МКБППМН в Дирекция „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт” (бившата сграда на АПК), ул. „Васил Левски” № 5, етаж 2,  стая 1 за Мария Костова- секретар МКБППМН

Публичност

Най-атрактивните и оригинални мултимедийни презентации ще бъдат излъчвани на информационния дисплей в сградата на Общината на 01.10.2017г. и ще бъдат качени на сайта на МКБППМН гр. Айтос.

Постерите с най-креативното виждане и оригиналност ще бъдат изложени и ще могат да бъдат разгледани, като мястото на излагането им ще бъде предварително обявено.

Награждаване

Ще има официално награждаване за авторите на най-добрите презентации (мултимедийни или постери), като отличените ученици ще бъдат уведомени на оставените от тях телефони за мястото на награждаването, където ще получат грамоти и атрактивни награди осигурени от кмета на община Айтос и МКБППМН.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1.Презентациите, които участват в конкурса няма да бъдат връщани.

 2. Организаторите си запазват правото за документиране и използване за бъдеща реклама на презентациите, които ще участват в конкурса, без да заплащат права и обезщетения.

За информация:

Мария Костова – секретар на МКБППМН

Адрес на МКБППМН гр- Айтос – ул. „Васил Левски” № 5, ет. 2

Сл. GSM 0898553492      

e-mail – mk_aitos@abv.bgГалерия