‹ назадначало 19.01.2018
 

Информационен семинар за Толерантно отношение


Толерантността, развиваща се през по-голямата част от живота на човек, се явява фактор на социализацията му и в значителна степен определя успешния му жизнен път. По тази причина, важна задача се явява формирането у подрастващото поколение на умения, да изгражда взаимоотношения в процеса на взаимодействие с обкръжението си на основата на сътрудничество и взаимно разбиране, на готовност за приемане на другите, на техните възгледи, привички, разбирания и пр., такива каквито са.
  Необходимостта от разглеждането на тази тема се свързва с факта, че толерантността е характеристика на личността, която се развива през по-голямата част от живота и предопределя до голяма степен успешния жизнен път на човек.
 Толерантността представлява ценностно отношение на човек към хората, изразяващо се в признаване, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, вярвания, поведение, желания, интереси и цели.
 Разбирайки важността от формиране на толерантност у всеки от нас ние от МКБППМН сме поканили секретарят на Комисията по дискриминация гр. Бургас за да представи на учениците от 5ти  и 6ти клас основните принципи на толерантното поведение. Срещащите ще се проведат в СУ „Христо Ботев” и СУ „Н.Й..Вапцаров” на 22.01.2018г.